TEVBE EDEN, GÜNAH İŞLEMEMİŞ GİBİDİR

TEVBE EDEN, GÜNAH İŞLEMEMİŞ GİBİDİR

Tevbe: Lügatte bir şeyden geri dönmektir. Şerîat lisânında ise günâhı bilip itiraf etmek, o yapılan günahtan dolayı pişman olmak ve o günâhı bir daha katʻiyyen işlememeye niyet etmektir. Cenâb-ı Hakk’ın tevbesi ise ukûbetten; cezâ vermekten affetmek, kulunun günâhını lütfen bağışlamak manasınadır. Bu cihetle Cenâb-ı Hakk’ın bir ismi de Tevvâb’dır; tevbeleri çok kabûl edendir.

TEVBE EDEN, GÜNAH İŞLEMEMİŞ GİBİDİR


Bakara Sûresi’nin 35. âyet-i celîlesinde buyurulduğu üzere; bütün insanların ilk babası ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem’e, Cenâb-ı Hak buyurmuştu ki (meâlen): “Ey Âdem! Sen ve zevcen şu cennette oturun. Dilediğiniz yerlerde onun yemişlerinden bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa ikiniz de zâlimlerden olursunuz.”
Şeytan; Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’ya vesvesede, kötü telkinlerde bulunmuş, onlara yemin ederek demiş ki: “Siz cennetteki bu men olunduğunuz ağacın meyvesinden yerseniz bu cennette ebedî sûrette kalırsınız.” Onlar da yemişler, bunun üzerine cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmişler, cennet nimetlerinden geçici olarak mahrum kalmışlardı.
Bunun üzerine Âdem Aleyhisselâm, hatasına pişman olup çok ağladı, sonra Cenâb-ı Hak tarafından bir kısım kelimeler öğrendi. Bu kelimeler, âlimlerin beyanına göre: “Ey bizim Rabbimiz! Bizler nefislerimize zulmettik, artık sen bizlere mağfiret etmez, bizlere merhamet buyurmaz isen elbette bizler hüsrana; zarar ve ziyâna, mânevî cezaya uğramış kimselerden oluruz” meâlindeki “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ…” (Aʻrâf Sûresi, 23.) âyet-i kerîmesidir. Onun üzerine tevbe etti. Tevbeleri ziyâdesiyle kabul eden ve kulları hakkında pek ziyâde merhamet sâhibi olan Cenâb-ı Hak da Hazret-i Âdem’in tevbesini kabul buyurmuş, onun hakkında yine nihâyetsiz rahmeti tecellî etmiştir.
İnsanlar beşeriyet îcâbı vakit vakit bazı günahlarda, hatâlarda bulunabilirler. Elverir ki kusurlarını bilsinler, bunları bir an evvel terk edip bir daha işlememeye azmetsinler ve bu hatalarından dolayı Cenâb-ı Hakk’a niyâz edip onun af ve mağfiretini istesinler. İşte Hazret-i Âdem’in (a.s.) kıssası bize bu hikmet dersini vermektedir.


Etiketler

Benzer Yazılar